REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Informacje wstępne
1. Przedmiotem działalności Dietetyka Rodzinna jest udostępnianie pacjentom,
zwanymi dalej konsumentami płatnych materiałów edukacyjnych w formie plików
tekstowych oraz graficznych do pobrania w trybie online oraz produktów i
gadżetów wysyłanych pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Właścicielem serwisu jest Dietetyk kliniczny Helena , 41-936 Bytom
ul.Krzyżowa Góra 57
NIP:629-148-37-26
3. Biuro obsługi klienta znajduje się w Bytomiu, ul.Tetmajera 1a/5 Dane
kontaktowe: helena.nikoniuk@dietetykarodzinna.pl,
4. Wszelkie prawa do zawartości serwisu www.dietetykarodzinna są zastrzeżone.
5. Klientem jest osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązuje zgoda opiekuna
prawnego. Warunkiem korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z treścią
niniejszego regulaminu oraz zaakceptowanie wszystkich jego punktów.

II. Rodzaj i zakres usług
1. Sklep Dietetyka Rodzinna świadczy usługi online w skład, których wchodzi
dystrybucja płatnych materiałów dla pacjentów i specjalistów oraz materiałów
drukowanych, produktów i gadżetów.
2. Zamówienia realizowane są poprzez dodanie do koszyka interesującego
konsumenta produktu i zapłaty za niego poprzez płatność online. W przypadku
zaksięgowania kwoty, produkt wysyłany jest na adres e-mail podany w
szczegółach zamówienia.

III. Opłaty
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za
Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie
składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową
o dostarczenie treści cyfrowych.

IV. Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1.Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk
„Dodaj do koszyka”.

2.Po dodaniu wszystkich żądanych produktów do koszyka, kliknąć przycisk
„Przejdź do kasy”. Dodanie produktów do koszyka nie jest równoznaczne z ich
rezerwacją.
3.Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
Zamówienia.
4.Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, a następnie dokonać płatności w wybrany
przez siebie sposób z zastrzeżeniem.

V. Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów w formie elektronicznej oraz wysyłkowej.
2. Dostawa produktu w formie elektronicznej zostanie zrealizowana w ciągu 24 h
po otrzymaniu płatności na konto sprzedającego. Dostawa wysyłkowa
zakupionego produktu zostanie zrealizowana w ciągu 10 dni od otrzymania
płatności na konto sprzedającego.
3. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24, którego
właścicielem jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy Kanclerskiej
15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda,VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS
0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym
4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji
płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem
podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

VI. Prawo odstąpienia od umowy
1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy o dostarczenie
produktów rzeczowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi.
3.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4.Oświadczenie należy wysłać drogą elektroniczną poprzez przesłanie
oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy –dane kontaktowe Sprzedawcy zostały
określone w §
5.W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta
adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. W tym przypadku zakupu produkty w postaci treści cyfrowych (pdf, jpg , png,
tiff, raw, gif) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

7.Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się
za niezawartą.
b.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez
niego płatności. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na podany przez
Konsumenta numer konta.
c. W tym przypadku zakupu treści cyfrowych konsument traci prawo do
odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacja i gwarancja
1.Umową o dostarczenie treści cyfrowych objęte są nowe Produkty.
2.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma
prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie
cywilnym.
4.Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w
tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie
Klienta w związku z wadą towaru.
6.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych
1.Na podstawie art.23 ust.1, art.24 ust.1, art.25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz.2135 z późn.
zmianami), Firma Dietetyk kliniczny Helena Nikoniuk informuje, że jest
administratorem danych pracowników firmy, klientów i powiązanych z nimi osób,
które zostały zgromadzone w celu realizacji zadań f Firmy Dietetyk kliniczny
Helena Nikoniuk na okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
2. Ich podanie jest dobrowolne i pochodzą one od właścicieli danych, którzy
posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania,
uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania
ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych

osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub
sprostowania określają odrębne ustawy.
3. Korzystając z usług Firmę Dietetyk kliniczny Helena Nikoniuk usługobiorca
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Dietetyk kliniczny
Helena Nikoniuk .

IX. Postanowienia końcowe
1. Firma Dietetyk kliniczny Helena Nikoniuk zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian Regulaminu, o czym klienci będą powiadomieni poprzez
udostępnienie stosownej informacji na stronie internetowej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą
miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku –Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.
3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w
obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości
polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość
Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w
Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Użytkownicy będący jednocześnie konsumentami, w rozumieniu art. 22 (1)
Kodeksu cywilnego posiadają następujące możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z zawartej Umowy.
b. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
c. mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod
przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej
800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-
mail porady@dlakonsumentow.pl.
d. mogą złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej
ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Regulamin
wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

zk logo Umów wizytę